Niệm Phật Là Đại Thiền Định

Tuy nhiên cả ba đều cùng đi về một mối: giúp tâm chẳng loạn=định. Như vậy tâm loạn nhiều hay ít vốn ở nơi chấp tướng nhiều hay ít chứ không ở nơi ngồi thiền nhiều, trì chú hay niệm Phật nhiều hay ít.

Phá Ngã Là Khó

Ngày xưa bố mẹ, ông bà đặt con, cháu ngồi đâu, con cháu phải yên vị. Bây giờ khác! Con cháu đặt ông bà, cha mẹ ngồi đâu, nói điều gì thì ông bà, cha mẹ phải yên vị nơi đó và phải không được cãi.

Ai Là Người Niệm Phật

Nếu hàng ngày, mọi thời, mọi khắc, mọi nơi chốn chúng ta đều thường niệm – niệm là luôn nhớ nghĩ đến 10 giới này để sửa đổi tâm tánh của chính mình, đồng nghĩa chúng ta đang thường niệm Phật

Quán Chiếu Tam Nghiệp

một niệm Tham khởi lên thôi thì 3 nghiệp tham-sân-si đã đồng thời dấy khởi và chiêu cảm 3 cảnh giới: địa ngục-ngạ quỷ-súc sanh...

Chẳng Thấy Chẳng Nghe Là Thiền

Không ngủ! Chính là Phật chỉ cho chúng ta: Luôn sống trong tỉnh thức đó chính là thiền. Thấy cảnh chẳng sanh tình=thiền; thấy âm thanh chẳng phân biệt=thiền....

Sonntag, 2. November 2014

Bồ Tát Sợ Nhân Chúng Sanh Sợ Quả

http://bocau.net/uploads/images/00/24/80/2014/02/11/6baea2cff1.jpgCổ Đức nói: Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả! Câu này có hàm nghĩa gì? Nhân này là tất cả các nhân ác, nhân bất thiện các Bồ tát quyết đoạn sạch. Vì chẳng còn nhân ác nên mọi hành vi động niệm của Bồ tát đều là phước thiện, gieo chủng tử thiện lành cho chúng sanh, giúp chúng sanh muôn loài được giác ngộ và giải thoát.

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites