Thiện Nhân

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Pages

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA TIẾN THÂN NGOÀI ĐỜI VÀ TRONG ĐẠO

„Người niệm Phật chỉ buộc tâm vào danh hiệu Phật, chăm chú lắng nghe, mỗi câu rõ ràng, mỗi niệm phân minh, quên cả thân, quên cả cảnh, quên cả cái ý thức biết ta đang niệm Phật...

MỘT NGƯỜI GIÁC NGỘ LỌI LẠC MUÔN CHÚNG HỮU TÌNH

Tại sao niệm Phật mà lại có vô lượng công đức? Bởi hồng danh A Di Đà Phật chính là vô lượng công đức...

MÊ-NGỘ-THÁNH-PHÀM TRONG MỘT SÁT NA

Sao gọi sám hối? Là nhận chân rõ những sai quấy của bản thân rồi nguyện từ nay và mãi mãi về sau quyết không sai phạm nữa là thực tâm, là chân sám hối...

QUÁ KHỨ ĐÃ QUA-TƯƠNG LAI CHƯA TỚI...

Chúng ta chớ nên nghĩ: Tuổi còn trẻ! Thời gian còn dài! Già hay trẻ, dài hay ngắn vốn chẳng thể qua được con ma vô thường. Vô thường là gì?...

NIỆM PHẬT ĐỂ ĐIỀU TÂM CHỚ NÊN CẦU CHỨNG ĐẮC

Niệm Phật cũng nên tuỳ duyên, tuỳ hỉ, tuỳ theo điều kiện sống, điều kiện làm việc và sức khoẻ của mình mà sắp xếp sao cho lợi lạc là được...

Sonntag, 2. November 2014

Bồ Tát Sợ Nhân Chúng Sanh Sợ Quả

http://bocau.net/uploads/images/00/24/80/2014/02/11/6baea2cff1.jpgCổ Đức nói: Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả! Câu này có hàm nghĩa gì? Nhân này là tất cả các nhân ác, nhân bất thiện các Bồ tát quyết đoạn sạch. Vì chẳng còn nhân ác nên mọi hành vi động niệm của Bồ tát đều là phước thiện, gieo chủng tử thiện lành cho chúng sanh, giúp chúng sanh muôn loài được giác ngộ và giải thoát.

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites