Niệm Phật Là Đại Thiền Định

Tuy nhiên cả ba đều cùng đi về một mối: giúp tâm chẳng loạn=định. Như vậy tâm loạn nhiều hay ít vốn ở nơi chấp tướng nhiều hay ít chứ không ở nơi ngồi thiền nhiều, trì chú hay niệm Phật nhiều hay ít.

Phá Ngã Là Khó

Ngày xưa bố mẹ, ông bà đặt con, cháu ngồi đâu, con cháu phải yên vị. Bây giờ khác! Con cháu đặt ông bà, cha mẹ ngồi đâu, nói điều gì thì ông bà, cha mẹ phải yên vị nơi đó và phải không được cãi.

Ai Là Người Niệm Phật

Nếu hàng ngày, mọi thời, mọi khắc, mọi nơi chốn chúng ta đều thường niệm – niệm là luôn nhớ nghĩ đến 10 giới này để sửa đổi tâm tánh của chính mình, đồng nghĩa chúng ta đang thường niệm Phật

Quán Chiếu Tam Nghiệp

một niệm Tham khởi lên thôi thì 3 nghiệp tham-sân-si đã đồng thời dấy khởi và chiêu cảm 3 cảnh giới: địa ngục-ngạ quỷ-súc sanh...

Chẳng Thấy Chẳng Nghe Là Thiền

Không ngủ! Chính là Phật chỉ cho chúng ta: Luôn sống trong tỉnh thức đó chính là thiền. Thấy cảnh chẳng sanh tình=thiền; thấy âm thanh chẳng phân biệt=thiền....

Freitag, 30. August 2013

Đối Trị Phiền Não Khi Niệm Phật - Phần 2
"Chúng ta tu hành theo pháp của Phật không ngoài một chân nghĩa nào khác đó là thắp sáng lại tự tánh – tìm lại Phật Tánh trong mỗi chúng ta. Do vậy việc chúng ta tìm lại được tự tánh của chính mình không phải là một phát minh, hay chứng đắc gì cả mà nó chỉ mang một ý nghĩa vô cùng giản đơn: Ta Đã Tìm Lại Được Chính Mình..."

Donnerstag, 29. August 2013

Đối Trị Phiền Não Khi Niệm Phật - Phần I
"Gặp trường hợp như thế chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ nổi sân? Sẽ quát, mắng người chê bai, dè bỉu, hay đàm tiếu chúng ta khi chúng ta đang "công phu"? hay chúng ta sẽ ráng… im lặng, nhưng rồi ngồi để hậm hực niệm Phật? Khi cả hai trạng huống đó xuất hiện thì chúng ta đều là Phàm phu mất rồi..."

Mittwoch, 14. August 2013

Tịnh Độ Vấn Đáp - Lão Pháp Sư Tịnh Không


"Người tu học Phật điều quan trọng là nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu. Điều tốt nhất là nên chọn một Thầy để tu học. Khi nào mới rời Thầy? Tiêu chuẩn này theo người xưa học đạo là: Tốt nhất là khi mình đã minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ..."

Freitag, 9. August 2013

Hộ Niệm Là Một Pháp Tu - Phần 8


"Nếu như người nào ưa nói lỗi người, phải giật mình ngay đi. Nếu không giật mình nhất định không được vãng sanh. Tại vì mình đã phạm phải cái lỗi này rồi “Nhược chơn tu đạo nhơn. Bất kiến thế gian quá”. Mình thấy cái lỗi người ta nhưng mình đừng nói. Đừng để trong tâm thì tự nhiên cái tâm mình thanh tịnh..."

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites