Thiện Nhân

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Pages

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA TIẾN THÂN NGOÀI ĐỜI VÀ TRONG ĐẠO

„Người niệm Phật chỉ buộc tâm vào danh hiệu Phật, chăm chú lắng nghe, mỗi câu rõ ràng, mỗi niệm phân minh, quên cả thân, quên cả cảnh, quên cả cái ý thức biết ta đang niệm Phật...

MỘT NGƯỜI GIÁC NGỘ LỌI LẠC MUÔN CHÚNG HỮU TÌNH

Tại sao niệm Phật mà lại có vô lượng công đức? Bởi hồng danh A Di Đà Phật chính là vô lượng công đức...

MÊ-NGỘ-THÁNH-PHÀM TRONG MỘT SÁT NA

Sao gọi sám hối? Là nhận chân rõ những sai quấy của bản thân rồi nguyện từ nay và mãi mãi về sau quyết không sai phạm nữa là thực tâm, là chân sám hối...

QUÁ KHỨ ĐÃ QUA-TƯƠNG LAI CHƯA TỚI...

Chúng ta chớ nên nghĩ: Tuổi còn trẻ! Thời gian còn dài! Già hay trẻ, dài hay ngắn vốn chẳng thể qua được con ma vô thường. Vô thường là gì?...

NIỆM PHẬT ĐỂ ĐIỀU TÂM CHỚ NÊN CẦU CHỨNG ĐẮC

Niệm Phật cũng nên tuỳ duyên, tuỳ hỉ, tuỳ theo điều kiện sống, điều kiện làm việc và sức khoẻ của mình mà sắp xếp sao cho lợi lạc là được...

Mittwoch, 3. Juli 2013

Người Niệm Phật Càng Phải Biết Khiêm Hạ - Phần II


"nhưng vì đối đãi, nên ta vẫn cố nhoẻn cười, cố chắp tay, cố giả bộ khiêm hạ (khom lưng), rồi cất tiếng niệm: A Di Đà Phật! Làm thế, lại làm thường xuyên, làm một cách nhuần nhuyễn là chúng ta, trên là lừa dối Phật, bất kính với chư Phật; dưới là lừa dối người, dối cả chính mình..."

Dienstag, 2. Juli 2013

Phật thuyết Thập Vãng Sanh A Di Đà Phật Quốc Kinh


"Hết thảy chúng sanh đều do giả nhiều, thật ít, không có lấy một chánh niệm; do nhân duyên ấy địa ngục thì nhiều, giải thoát thì ít. Ví như có kẻ đối với cha mẹ mình và với sư, tăng, bề ngoài ra vẻ hiếu thuận, trong lòng bất hiếu, ngoài hiện vẻ tinh tấn, trong lòng chẳng thật. Kẻ ác như thế, báo tuy chưa đến, tam đồ chẳng xa, không có chánh niệm, chẳng được giải thoát..."

Hộ Niệm Là Một Pháp Tu - Phần VII"Tại vì đại nguyện của đức A-Di-Đà Phật không phải để dành cho những người thượng căn thượng cơ để niệm Phật “Nhất Tâm Bất Loạn” vãng sanh, mà đại nguyện của đức A-Di-Đà Phật là để cứu độ những người phàm phu tục tử tội chướng sâu nặng như chúng ta. Ngài đòi hỏi cái niềm tin, Ngài không đòi hỏi thượng căn thượng cơ. Những người thượng căn thượng cơ khỏi cần hộ niệm..."

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites