Mittwoch, 14. August 2013

Tịnh Độ Vấn Đáp - Lão Pháp Sư Tịnh Không


"Người tu học Phật điều quan trọng là nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu. Điều tốt nhất là nên chọn một Thầy để tu học. Khi nào mới rời Thầy? Tiêu chuẩn này theo người xưa học đạo là: Tốt nhất là khi mình đã minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ..."
Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites