Donnerstag, 12. Mai 2016

NIỆM PHẬT TRỌNG NƠI TÂM CHẲNG TRỌNG NƠI SỐ LƯỢNG

http://gomynghesondong.vn/wp-content/uploads/2013/11/niem-phat.jpgNói là tâm độ người, cứu người nhưng thực tế là đang tự độ mình, cứu mình, bởi muốn người không mê lạc, bản thân mình phải không mê lạc. Niệm Phật chân thành chính là điều đó...

Người niệm Phật trọng ở nơi tâm, chẳng ở nơi số lượng. Tâm này là tâm: Chân thành-Thanh Tịnh-Bình Đẳng-Giác.

Chân thành: là không gian dối, dối Trời, Phật, Bồ tát, dối mình, dối người; không vì lợi lạc bản thân, hay nhất thời, qua chuyện rồi buông bỏ; trái lại vì muốn cứu người, độ người mà làm. Nói là tâm độ người, cứu người nhưng thực tế là đang tự độ mình, cứu mình, bởi muốn người không mê lạc, bản thân mình phải không mê lạc. Niệm Phật chân thành chính là điều đó.

Thanh tịnh: là không để những phiền não bên ngoài (ngoại tâm) và bên trong (nội tâm) lôi kéo, khuấy nhiễu khi niệm Phật.

Bình đẳng: là không phân biệt thân-sơ, người-thú. Bởi mọi chúng sanh đều có tánh linh như nhau. Ví thử bố, mẹ, anh chị em ruột, mình niệm 5-10.000 Phật hiệu; nhưng bạn, hàng xóm mình niệm 2-3000 là đủ, thậm chí người mình thù, ghét thì mình không niệm hoặc còn trù ẻo cho họ sanh vào tam ác đạo. Đó là tâm phân biệt, chấp trước, chúng ta cần trừ diệt cho bằng được.

Giác: Biết được nhân-quả báo ứng, mạng sống mong manh; vì thế phải gấp rút tu đạo, niệm Phật để chuyển hoá tâm tạo nghiệp, tâm phiền não mà làm nhân giải thoát.

Khi bạn nắm vững 4 cương yếu nêu trên, niệm Nam Mô A DI ĐÀ PHẬT hay A DI ĐÀ PHẬT đều có diệu dụng như nhau. Thời gian dài-ngắn tuỳ duyên mà sắp xếp sao cho có lợi lạc cho chúng hữu tình là được.

Thiện Nhân

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites