Donnerstag, 29. Oktober 2015

MỘT NGƯỜI GIÁC NGỘ ĐỘ LỢI LẠC MUÔN CHÚNG HỮU TÌNH

http://hoitho.vn/wp-content/uploads/2015/04/%C4%91%E1%BA%A1o-%E1%BB%9F-n%C6%A1i-m%C3%ACnh.jpgTại sao niệm Phật mà lại có vô lượng công đức? Bởi hồng danh A Di Đà Phật chính là vô lượng công đức. Khi chúng ta thường chuyên niệm hồng danh ấy, tất chúng ta cũng đang nhắc nhở mình: hành thiện, bỏ ác; phá mê, khai ngộ; lìa khổ, được vui…Trong Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện, đức Địa Tạng Bồ Tát đã vì thương xót chúng sanh đời mạt pháp chúng ta mà đối trước Phật Thích Ca, căn dặn: 

"Bạch Ðức Thế Tôn! Tất cả chúng sanh trong thời hiện tại cùng vị lai, hoặc trời hoặc người, hoặc nam hoặc nữ, chỉ niệm được danh hiệu của một đức Phật thôi, thì sẽ được vô lượng công đức, huống là niệm được nhiều danh hiệu! Những chúng sanh đó lúc sanh lúc tử đều được lợi ích lớn lao, cuối cùng không phải đọa vào ác đạo.

Như có người nào sắp mạng chung, hàng quyến thuộc trong nhà dù chỉ một người, vì người bệnh đó mà cất cao tiếng niệm một danh hiệu Phật, thì người sắp chết đó, trừ năm tội Vô Gián, còn các nghiệp báo khác đều được tiêu tan. 

Năm tội Vô Gián kia dầu rất nặng nề, trải qua ức kiếp không được ra khỏi, nhưng nhờ lúc lâm chung được người khác vì mình mà xưng niệm danh hiệu của Phật, cho nên những tội đó cũng lần lần tiêu sạch; huống hồ chúng sanh tự xưng tự niệm, tất sẽ được vô lượng phước báo, trừ diệt vô lượng nghiệp tội." 

Qua lời khuyến dạy trên chúng ta cùng nhận thấy: Chỉ cần niệm danh hiệu của một đức Phật, ví thử: Nam Mô A Di Đà Phật! Hay: A Di Đà Phật! Thì công đức đã vô lượng rồi. 

Tại sao niệm Phật mà lại có vô lượng công đức? Bởi hồng danh A Di Đà Phật chính là vô lượng công đức. Khi chúng ta thường chuyên niệm hồng danh ấy, tất chúng ta cũng đang nhắc nhở mình: hành thiện, bỏ ác; phá mê, khai ngộ; lìa khổ, được vui… và đương nhiên sự huân tập lâu ngày chính là chúng ta đang vun bồi công đức cho chính mình. Nhờ có công đức mà những người thân (kẻ còn, người mất) của chúng ta cũng được nương nhờ, mà được giác ngộ, rồi siêu thoát. 

Đó chính là ý nghĩa: Một người giác ngộ có thể lợi lạc muôn chúng hữu tình.
Thiện Nhân

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites