Freitag, 21. Juni 2013

Kinh Vô Lượng Thọ - Chủ Giảng Pháp Sư Tịnh Không - Video Phần 1-188
"Khi con thành Phật, chúng sanh trong mười phương nghe danh hiệu con, chí thành tin tưởng, đem hết căn lành, nhất tâm hồi hướng nguyện sanh nước con, cho đến mười niệm mà không vãng sanh thì con xin nguyện không thành Chánh Giánh. Ngoại trừ những kẻ phạm tội ngũ nghịch, hủy báng chánh pháp..." 
(Điều nguyện thứ 18 của Phật A Di Đà).
Phần I
Phần 2

Phần 3

Phần 4

Phần 5

Phần 6

Phần 7

Phần 8

Phần 9

Phần 10

Phần 11

Phần 12

Phần 13

Phần 14

Phần 15

Phần 16

Phần 17

        Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21

(còn tiếp)

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites