Freitag, 21. Juni 2013

Phương Pháp Trì Danh Niệm Phật - Đại Đức Thích Giác Nhàn Chủ Giảng - Video


"Khi con thành Phật, chúng sanh khắp mười phương nghe danh hiệu con, phát tâm Bồ đề, tu các công đức, cung kính thực hành sáu Ba la mật, kiên cố không lùi. Lại đem tất cả thiện căn hồi hướng, nguyện sanh nước con, nhất tâm chuyên niệm danh hiệu của con, nhớ nghĩ nước con, ngày đêm không dứt. Đến lúc mạng chung, con cùng Thánh chúng Bồ Tát liền đến tiếp dẫn, chỉ trong khoảnh khắc liền được vãng sanh về cõi nước của con, thành tựu A Duy Việt Trí Bồ Tát. Nếu không như nguyện, thề không thành Chánh giác..." 
(Nguyện 19-20 của Phật A Di Đà)Đĩa 1

Đĩa 2

Đĩa 3

Đĩa 4

Đĩa 5

Đĩa 6

Đĩa 7

Đĩa 8

Đĩa 9

Đĩa 10

Đĩa 11

Đĩa 12

Đĩa 13

Đĩa 14

Đĩa 15

Đĩa 16

Đĩa 17

Đĩa 18

Đĩa 19

Đĩa 20

Đĩa 21

Đĩa 22

Đĩa 23

Đĩa 24

Đĩa 25

Đĩa 26

Đĩa 27

(Còn tiếp)

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites