Freitag, 7. Februar 2014

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - Pháp Sư Tịnh Không Chủ Giảng

"Tịnh Độ Đại Kinh: là bản hội tập của Lão Cư Sĩ Hạ Liên Cư. Khoa: là Khoa Hội (Khoa Phán) của Lão Pháp Sư Tịnh Không. Chú: là Hội Tập Chú Giải của Lão Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ. Đây là Lão Pháp Sư tuyên giảng Kinh Vô Lượng Thọ lần thứ 12. Giảng tại Hiệp Hội Phật Đà Giáo Dục Hồng Kông(từ ngày 21/9/2011 đến 21/10/2012)..."
Phần 1

Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites