Mittwoch, 17. Oktober 2012

48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà - Video

"Nguyện thứ 19: Khi con thành Phật, chúng sanh mười phương nghe danh hiệu con, phát tâm bồ đề, tu các công đức, cung kính thực hành sáu ba la mật, kiên cố không lùi. Lại đem tất cả thiện căn hồi hướng, nguyện sanh nước con, nhất tâm chuyện niệm danh hiệu của con, nhớ nghĩ nước con, ngày đêm không dứt. Đến lúc mạng chung, con cùng thánh chúng bồ tát hiện đến tiếp dẫn, chỉ trong khoảnh khắc liền được sanh về cõi nước của con, thành tựu A-duy-việt-trí bồ tát. Nếu không như nguyện, không thành Chánh-Giác..."

Khai Kinh Kệ 
 48 Đại Nguyện của A-Di-Đà Phật


[color=blue]

A-Di-Đà Kinh - Âm Hán


[color=blue]

A-Di-Đà Kinh - Âm Việt


Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites