Sonntag, 15. Dezember 2013

Cuộc Đời Và Đức Hạnh Của Bồ Tát Quán Thế Âm"Hạnh nguyện của đức Quán Thế Âm là tượng trưng cho hạnh từ bi và tất cả chúng sanh thường niệm danh hiệu Ngài là "Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát" hay là "Nam Mô Đại Từ Bi Phụ Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát"..."
 Thích Tính Đạo
 


Bồ Tát Quán Thế Âm tên bằng tiếng Phạn gọi là Aryavalokiste svara Bodhisattva**. tức là một vị Bồ Tát thường hay quán xét những âm thanh đau khổ của chúng sanh để cứu giúp nên gọi Ngài là Quán Thế Âm, là do Ngài quán xét nghe mà giác ngộ tự tại cứu độ chúng sanh nên cũng gọi Ngài là Quán Tự Tại.
 


Trong khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời, Đức Quán Thế Âm thường trợ hóa cho Đức Phật A Di Đà ở cõi Cực Lạc và thường hầu bên tay trái Đức Phật A Di Đà.Trong kinh Bi Hoa chép rằng về thời quá khứ Ngài Quán Thế Âm  làm thái tử con vua Vô Tránh Niệm đồng thời có đức Bảo Tạng Như Lai ra đời giáo hóa chúng sanh, vua nghe đức Phật thuyết pháp hiểu đặng đạo lý phát tâm Bồ Đề quyết chí tu hành các hạnh Bồ Tát mong sau thành Phật cứu độ chúng sanh, vua cúng dường Đức Phật và Tăng chúng luôn trong 3 tháng. Thái tử cũng cúng dường và cũng tu như vậy. Vua Vô Tránh Niệm tu hành tinh tấn đến khi công hạnh vẹn toàn thì thành Phật ở cõi Cực Lạc Phương Tây hiệu là A Di Đà, thái tử cũng công hạnh trọn đủ cũng sanh về cõi ấy thành Bồ Tát hiệu là Quán Thế Âm đặng cùng với đức Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng sanh về cõi Phật.Trong kinh Phổ Môn mà quí phật tử thường tụng, thường nghe đức Phật Thích Ca Mâu Ni có nói về hạnh nguyện của Đức Quán Thế Âm là cứu độ chúng sanh thoát khỏi 3 tánh tham, sân, si. Nếu chúng sanh niệm đến danh hiệu Ngài. Đức Quán Thế Âm lại thường hiện thân vào tất cả từng lớp chúng sanh để cứu chúng sanh thoát khỏi tất cả các nạn tai ách.Hạnh nguyện của đức Quán Thế Âm là tượng trưng cho hạnh từ bi và tất cả chúng sanh thường niệm danh hiệu Ngài là "Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát" hay là "Nam Mô Đại Từ Bi Phụ Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát".Vì Đức Quán Thế Âm có nhân duyên cơ cảm với chúng sanh ở cõi Ta Bà này nên Ngài rất được tôn thờ. Một khi có tai nạn gì xảy ra mọi người liền niệm danh hiệu Ngài để nhờ Ngài cứu độ. Trong những thời kỳ binh đao tai nạn mọi người hay ấn tống kinh tượng Ngài để thờ hoặc để đeo. Người ta thường vẽ tượng Ngài bằng hình dáng phụ nữ là tượng trưng cho lòng thương không bờ bến của Ngài, đó là hình ảnh của bà mẹ hiền của chúng ta, của tất cả chúng sanh. Ngài cầm một cành dương liễu để tiếp dẫn chúng sanh và bình nước cam lồ để rưới tắt phiền não đem lại nước trong mát cho mọi loài, mọi người. 
http://tinhxangocson.com/uploads/news/quan-the-am1.jpg

Người ta vẽ Ngài đi hoa sen đi trên bể cả ba đào tỏ rằng trong bể khổ sóng gió của cuộc đời đức Quán Thế Âm bao giờ cũng gần gũi với chúng sanh cứu vớt chúng san bằng hoa thơm ngát hương chân lý, có khi vẽ Ngài ngồi trước pháp tòa trong rừng trúc hình dung Ngài ở núi Phổ Đà thường nhập định đồng thời tùy duyên thuyết pháp độ chúng sanh, tuy tùy duyên ứng thân thuyết pháp mà vẫn không rời pháp tòa tự giác vậy, hình ảnh này và hình ảnh có Thiện Tài Long Nữ đứng hầu là hình ảnh tượng trưng cho phạm hành đồng chơn của Đức Quán Thế Âm, nghĩa là hành hoa sen trong sạch giữa bùn lầy ô trược như tâm hồn tươi trẻ trước cảnh sắc mê hoặc.


 Trong năm có 3 ngày vía lớn của Ngài là ngày 19.2, 19.6 và 19.9 âm lịch. Người Phật tử chân chánh niệm danh hiệu đức Quán Thế Âm Bồ Tát là luôn luôn thể theo hạnh từ bi của Ngài mà cứu độ cho tất cả chúng sanh đau khổ, làm tất cả hạnh lành dù có phải gặp những cảnh gian nan đau khổ.


Xuân Giáp Tý 1984 
Thích Tín Đạo

Chú thích:

 Chú thích :  Aryavalokiste svara Bodhisattva.   Có nghĩa là Vị Bồ tát (Bodhisattva) bậc Thánh (Arya) luôn quán niệm (svara) những âm thanh (vac) của chúng sanh (sattva, hữu tình) trên cuộc đời (loke) kêu cứu mà hóa độ. 

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites