Samstag, 11. Januar 2014

Diệu Huệ Đồng Nữ - Thích Tính Đạo - Phần 3


"Đây trng trách cao c ca mt v Bồ Tát, xả thân trong mi hoàn cảnh cho bị tn thất đến sinh mng ca mình vn không từ nan, min sao đt được mc đích dn dt tt c chúng sanh mê lầm tr v trong sui nguồn chánh pháp thượng, nhưng nếu gp thời nhiu nhương, đạo đức b coi thường, chánh pháp sp b lu mờ hoi dit..."Nguyên tác: 
Diệu Huệ Đồng Nữ kinh, tức Tu Ma Đề kinh (Sumati Sùtra) 
Ngài Bồ Đề Lưu Chi dịch từ Phạn sang Hán

Dịch giả &chú thích: 

Thích Tín Đạo 
(1982) 
3. Đc Pht đã dy cho Diu Hu Đồng Nữ bốn phương thức dn đến hnh phúc: bảo đảm vng bền không khí đầm m, khn khít, hòa thun trong gia đình, con quyến thuộc không b phân tán chia lìa.
- Khéo léo xả b lời nói ly gián:
Nguyên nhân ca lời nói ly gián khẩu nghiệp, do bởi m sân hn, ác đc vọng khởi làm tan vỡ sự hòa hợp khn khít đm m và hnh phúc ca k khác, gi hoi tha (Paràbhoda) đó là nhng lời nói vn vt (Bhinuapralnà) được phát ra với tâm ô nhim, trái ngược với sự tht, khác hn với thực cht chúng ta nghĩ ngợi trong tâm, các nhà luật phái Tỳ Bà Sa (Vibhàsà) gọi là uế ngữ. Lun Câu Xá (Kosá) gii thích rng: “Nếu bng m ô nhim đ phát ra lời nói ct yếu đ làm chia r k khác (dù rng k khác b ly gián hay không) đu b tác thành nghip ti ly gián. Trong kinh Thp Thin nghip đo, phm th 12 i v công đức xa lìa nghip hai lưỡi, Đức Pht dy Long Vương nếu xa lìa nghip hai lưỡi thì sẽ thành tựu được 5 pháp bt hoi, trong đó nói đến trường hợp con quyến thuc bt hoi, không ai thể phá hoi chia lìa, ngược li còn gặp anh ch em, bà con quyến thuộc thân ái, gn i các bậc Thin tri thức, đem công đức đó hồi hướng v đo thượng b đ, sau s thành Pht, làm con quyến thuc với hàng Bồ Tát, Ma Vương, ngoi đo không thể quy phá.
- Dn dt chúng sanh ở trong tà kiến an tr vào chánh kiến:
kiến là nhận thức sai lầm, không đúng chân lý. Theo quan đim ca các nhà duy thức lun (thì mt trong năm th phin não làm trói buộc chúng sanh vào trong lc đo), luân hồi sanh tử. cũng gi mt phn yếu tố phân bit hoặc tức là s lm do bởi sự học hỏi. Nhn thứckinh nghim sai lầm, hoc do bởi hoàn cnh gia đình, hội to nên. Chúng sanh nào bị rơi vào kiến không th phát khởi Bồ Đề m, tu tp các thiện pháp, không tin Tam Bảo, không tin nhân quả cuối cùng hu qu dn đến s đọa lc cùng khổ não, Bồ tát phải duy tìm đ mi cách đ đưa những chúng sanh đó trở v với chánh pháp đ h không còn trôi lăn trong luân hồi lc đo nữa.
- Chánh pháp sp hoi dit h trì đ trường tồn:
Đây trng trách cao c ca mt v Bồ Tát, xả thân trong mi hoàn cảnh cho bị tn thất đến sinh mng ca mình vn không từ nan, min sao đt được mc đích dn dt tt c chúng sanh mê lầm tr v trong sui nguồn chánh pháp thượng, nhưng nếu gp thời nhiu nhương, đạo đức b coi thường, chánh pháp sp b lu mờ hoi dit, thì  B Tát phi cấp bách vn dụng mi phương cách đ bo v, duy trì biu dương chánh pháp đ được tn ti lâu dài, chánh pháp là ngun sng an lành, nguồn suối hnh phúc gii thoát biên ca mi loài hữu tình chúng sanh.
- Ging dạy chúng hữu tình hướng v trí tu Pht:

Đó trí tuệ Bát Nhã. Ch trí tuệ Bát Nhã quán chiếu mi nhn được chân lý. Đó mt khả năng trí tu sáng suốt đúng như tht không hư dối, không lm lc, kiến. Đem trí tuệ đó đ tu tp các thin pháp như: Tđế, Lc độ, Bát chánh đo, Thập nh nhân duyên, v.v…cùng to điu kin tt đp thun lợi cho kẻ khác cùng tu tp chánh pháp đ cùng nhau đt đưc trí tuệ đó. Tt c chúng sanh đu tha thiết hương về trí tu này, chuyên trì tu tập thin pháp thì sẽ dit trừ được tt cả vọng nghip và mê lm, thoát ly được dòng sinh tử trm luân, gn gũi nhau trong trí tuệ siêu phàm ca tu giác cứu cánh chứng đo qu thượng chánh đng, chánh giác.

4. Để trả lời cho câu hi: “làm sao thy thân an ta trên hoa sen, để cung phụng chư Phật? Đức Thế Tôn đã ging dạy cho Diệu Hu phải thành tựu 4 các công đức sau đây:

Dâng cúng các hoa sen vi diu đ màu: hồng, xanh, vàng, trng, tung ri hương thơm thanh khiết, vi diu lên thân Như Lai các nơi chùa tháp, xá lợi, sự dâng cúng hương hoa, chui ngc hương bột, hương xoa, hương đốt…các th đèn nến, đèn du thơm, đèn du, bông tonata, đèn du bông chiêm bặc, đèn du bông Sư Ca, đèn du bông Ưu Bát La…đưc Đc Phật nhắc đi nhắc li nhiu ln trong kinh Pháp Hoa(12), đ cúng dường tán thán người chí thành thọ trì kinh Pháp Hoa. Cũng thế, mi khi Đức Pht ging pháp vi diu thì trên không chư thiên vn thường rưới hoa Mn đà la, hoa Mahà mandara lên pháp thân Pht đi chúng Tỳ kheo, Bồ Tát có lò hương báu đốt hương giá, xông lên cúng dường Đc Pht đi chúng. Trong kinh Địa Tng (Kasitigarbha Sùtra)(13)  Đức Pht bo Bồ  Tát Quán Thế Âm (Avalokites,vara Bodhi-sattva) rng: Này Quán Thế Âm Bồ Tát người nào thấy hình tượng Bồ Tát, nghe danh hiu Bồ Tát ri đem các th hương hoa, y phục, đ ăn, thức ung, vt báu v.v… bố thí cúng dường s thành tựu phước đức lượng biên không th k xiết.
- Không gây tổn hi cho kẻ khác:

Đc Pht hin thân ca từ bi trí tuệ, Ngài lòng thương bao la đối với tt c chúng sanh, xem hết thy mi người mi loài đu con quyến thuc. Ngay cả Đ Đt Đa (Devadatta) ác tâm hi Pht Ngài vn thương xót. Cho đến khi Devadatta th báo nghip kh trong địa ngc, Phật còn cho Ngài Anand tìm vào thăm viếng ân cần hỏi han. Ai cũng mun mình luôn luôn đưc sng mt cuộc đời an vui hnh phúc, không bị nhng kh đau, phin ly, mt mát về cả hai mt vt cht và tinh thn, thc hin tinh thn Bồ Tát Đo tức ly kh đau ca chúng sanh làm kh đau lo lắng cho chính mình. Không những mình không gây tổn hại, phin não, thương đau cho kẻ khác li còn tìm cách đem li nim vui an lạc cho k khác, an i, xoa dịu, khuyên nhủ, giúp đbng mi phương cách, gây dng mt nim cm thông chân thành thiết thực nht trong tinh thn từ bi h x ca đo gii thoát. như thế mới đem li đời sng lợi ích an vui cho mình, cho người chung quanh đồng thời sẽ không bao giờ th lãnh ác báo về sau.
To lp hình tượng Như Lai an ta trên hoa sen:

Trong kinh A Di Đà (Amita Sùtra) mô t thế giới Tịnh Độ (Sudhi Ksetra) hay thế giới Cc Lc (Sukhàvati) là mt cnh giới thanh tịnh trang nghiêm, ao 7 báu, bến tắm gm 8 th nước công đức, vừa trong, sch, mát, dịu, tm, lành, ngt…có các loi hoa sen màu xanh, vàng, đỏ, trng, hương thơm vi diu, tinh khiết. Chúng sanh thế giới này do hoa sen hóa sanh, ngày đêm sáu thời thường được nghe nhc trời vi diu, các th hoa thơm do chư thiên tung ri cúng dường, âm thanh tuyt vời kỳ lạ ca các loài chim như: bch hc, khổng tước, anh vũ, lợi, ca lăng tng già…chúng đồng ct lên các âm thanh về ngũ n, n lực, tht b đ phn, bát thánh đo…và các chúng sanh nghe đến âm thanh y sẽ khởim thanh tịnh nim Phật, Pháp, Tăng, không còn hiện lên các cnh tướng ác đo.
- To ra các hình tượng của các đức Như Lai an ta trên hoa sen:
thể hin mt ước vọng hóa sinh trên hoa sen. “Pht chng tùng duyên khi”, gây duyên hóa sanh với giống Phật gii thoát cao đp, chắc chn s được thành tựu như ý nguyn mong cầu.
- Khởi nim tin sâu xa với Pht đo:

Tín (s,raddha), n bn đu tiên đ đi dn vào con đường tu tp. Nó là yếu tố đng đu trong 10 món thin (kusála). Tnh đ giáo cũng đt nặng Tín lên hàng đu trước khi đi dn qua các giai đon Hnh và Nguyện. Chánh pháp ca Như Lai khả năng dit trừ kh não, đưa đến qu giác ng gii thoát, chúng ta phi khởi phát nim tin sâu xa chc chn như thế. Đây không phi mt nim tin mù quáng mà phi thực hin bng kh năng tu chng, không phi mt đức tin b bắt buc bi mt quyền lực hay giáo điu nào đó, nếu bắt buc mình phi tin tưởng chp nhn mt điu gì đó mà mình chng hiu mt nào, vn đ đó thuc về chính trị, ch không phải là tâm hay tri thức. (To force oneself to believe and to accept a thing without understanding is political, and not spiritual or intellectual). (what the Buddha taught, by W. Rahula).

Quan đim th này ca Diu Hu Đồng Nữ, xng hợp với tưởng v nim tin ca Tịnh Độ giáo (Sukhàvati) trong tín ngưỡng Di Đà (Amita). Gây to công đức, tu tp thin pháp khởi phát nim tin sâu xa vào s tiếp thọ ca chư Pht, B Tát. Niệm Pht cầu tha lực, chắc chn sẽ được Pht A Di Đà tiếp đ v thế gii cực lc do hoa sen hóa sanh, được tự ti cúng dường phng hành giáo pháp ca chư Phật. Nhưng muốn tự ti các cõi Pht (Buddhaksetra) thì phi tu tp thin pháp nào?

5. Pht bo Diu Hu: “này Đng Nữ, nếu muốn chng đng thn thông tự ti siêu vit, đến khp vô lượng i Phật đđnh lễ cung kính, cúng dường các Đc Pht phi tu pháp hnh gì? y là phải thành tựu 4 phương pháp sau đây:
- Không làm phin não chướng ngại người tu tp thin pháp:

Những người tu tp thin pháp, không những đem li an lc gii thoát cho tự thân còn tăng thêm lợi ích cho kẻ khác nữa, tiến xa hơn h còn thành tựu phước lợi nhơn thiên, xa lìa ác nghiệp ma đo, được các v hộ pháp, thin thần h trì che chở. Nhưng trước khi tu tp thin pháp phi phát khởi tâm B Đề rộng lớn làm lợi ích cho hết thy chúng sanh n bn trên tiến trình tu tp đ cầu đng đo qu gii thoát. Trong kinh Hoa Nghiêm (Avatamsaka sùtra) Đc Pht dy cho thấy rng những người nào chưa phát tâm Bồ Đ, hoc đã phát mà lãng quên mt, tu hành các thin pháp thì đó hành động theo ma nghip. Quên mt tâm Bồ Đ, cũng tu tp thin pháp nhưng li d dàng sa lc vào ma đạo, hung không phát khởi tâm bồ đ, hoc đã phát khởi ri mà li b quên. vy nên biết rằng sự phát tâm th nguyn rng lớn thành tựu đo nghip cao cả, trên phụng báo ân Pht, dưới hoằng hóa cứu đ tt c chúng sanh, đem m từ bi rng lớn cứu giúp thương xót tt c mi loài, dùng trí tu sáng sut đ tu tp thin pháp thì đó là đường li tu tp chính đáng hữu hiệu ích lợi nhất, sẽ thu thp nhiều phước đức lớn lao. K đó chc chn sẽ được c Phật hoan hỷ tán thán, chư thiên đồng ủng hộ, mi người cung kính tôn trng. Nên thy k nào đúng như pháp tu tp thin pháp như thế thì chúng ta phi phát khởi tâm cung kính, ngợi khen, cúng dường, tôn trng, ch đng n to những chướng ngi, phin não cho h.
- Chưa từng làm ngăn ngi k thuyết pháp:

Làm ngăn ngi người thuyết pháp tức làm tr ngại sự truyn bá giáo pháp gii thoát cao thượng ca Đức Thế Tôn. Ti hủy báng Tam Bo, phá hoại chánh pháp sẽ b rơi vào địa ngc gián, chịu nhiu kh báo vô cùng thng thiết. Kinh Pháp Hoa(14), nói rng k th trì kinh Pháp Hoa sẽ được các Thiên vương ng h, che chở, không b ách nn, ma vương quy nhiu, nếu k o m hy đến các vị Pháp Sư tức xâm hủy đến các Đc Phật ri. Ngay cả những loài qu như: mười quỷ La Sát N, qu Tử Mu cũng đến bch với Thế Tôn xin hết lòng ng h cho kẻ thọ trì, đọc tng ging nói kinh này. Trong kinh Kim Cương(Vajra Sùtra) nói rng nếu người đối với kinh này thọ trì, đọc tng, vì người khác ging nói, chmt bài kệ (gàthà) bn câu mà thôi, khiến họ phát tâm tu nim thì phước đức đó không thể ly gì so sánh cho bng. Hung thy người khác thuyết pháp mà sanh tâm hoan h, đến thính thọ, cung kính cúng ng thì thành tựu công đức lớn lao không thể tính được.
- Đt đèn cúng dường bảo tháp Đc Như Lai:

Ngn đèn tượng trưng cho trí tuệ sáng sut. Nhờ ánh sáng ta chiếu mà dit tr bóng đêm u ti. ng thế, nhờ trí tu Bát Nhã sáng soi dit trừ hc ám minh. Bo tháp tượng trưng cho pháp thân thanh tịnh của CPhật. Pháp tánh đó sn trong mi loài chúng sanh hữu tình. Đt đèn bo tháp Như Lai tức là khơi dy trí tuệ Bát Nhã, m sống dy bn tánh thanh tịnh Phật Đà (Buddhatà) chính ngay trong mi người chúng ta đ thành tựu tu giác vô thượng b đ. Kinh Pháp Hoa(15)  i rng Đc Thế Tôn hin pháp thân bng pháp màu by báu từ dưới đt vt lên không, mùi thơm bát ngát vi diu. Chư thiên tung hoa, ri hương cúng dường bo tháp đó. Phật ging gii bo tháp là toàn thân ca Đa Bảo N Lai, tht tánh bt dit. Đc Thích Ca cũng ngồi chung 1 tòa bảo tháp, Pht tánh vn đồng thể tánh bt sanh, bt diệt. Bo tháp toàn thân Như Lai, tt c chúng sanh đu Phật tánh, nên nơi nào thọ trì Pháp Hoa, thì chính ngay trong thân tướng ca chúng sanh đó thể hin đức tướng Như Lai.Vì vy đốt đèn cúng dường các bo tháp ca các Đức Như Lai chính là khơi dy trí tuệ Phật sáng suốt ngay chính trong tâm chúng sanh hin ti ca mình. 
- Siêng năng tu tp theo thin định (dhana):
Thin định, Trung Hoa dịch nh lự (Samàdhi) tức những phương pháp tu trì quán tưởng trong im lng. Hành giả tu tp đòi hi phải lng nghe tâm mình trong im lng, nh mch, an nhiên và bt động. Gt b tt c ngôn ng ý nim, tp trung vào đnh lực (Samàdhi). Tu tp thin đnh đòi hi mt kh năng trí tuệ bén nhy trong tiến trình duy, nhận chân được chân lý giác ngộ, gii thoát. Trước khi nhp Niết Bàn Đc Phật đã dạy cho các tỳ kheo phi luôn luôn giữ tâm li trong thiền định, vì như thế mới có thể quán thông tt c những pháp biến chuyển ca vn hữu. Khi tâm đã an trú ở trong thin định ri thì cho bt cứ tác động nào như: đứng, đi, ngi, nằm v.v… cũng không bị tán lon. Lúc đó trí tuệ Bát Nhã lin hin lộ quán chiếu, thành tựu trí tu sáng suốt ca Đức Như Lai chứng đắc đo qu thượng b đ.

Nh p nhặt tt c những công đức tu tp cho chính bản thân mình mà khi quan hệ với tha nhân, ra x sự với đời không bị oán hận. Nhưng làm thế nào đ khỏi b mi người ghen ghét, oán hận? Pht dy cho Diu Huệ Đồng Nữ các phương pháp sau đây: 
(còn tiếp)

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites