Dienstag, 14. Januar 2014

Diệu Huệ Đồng Nữ - Thích Tính Đạo - Phần 4

"Nếu khuyên dy mi người tu tp thin pháp mà B Tát đi ngược li thì chính mình đã t phá hoại đo nghip ca nh. Lời giảng đã mt hết ý nghĩa mà chng còn ai tin tưởng vào giá tr lời nói, đồng thời mình đã đánh mất nim tin sự kính mến trong lòng kẻ khác rồi. Giá tr nhân cách ca con người đã th hin trong ngôn ngữ trong thái đ phong cách ca người đó..."
 
 
 
Đường hướng xây dựng hạnh phúc cao thượng

Nguyên tác: 
Diệu Huệ Đồng Nữ kinh, tức Tu Ma Đề kinh (Sumati Sùtra) 
Ngài Bồ Đ Lưu Chi dch từ Phạn sang Hán

Dịch giả &chú thích: Thích Tín Đo
 (1982)
 
 
6. Muốn đt được tâm không oán hn, ra x thế cũng không b k
khác ghen ghét, oán hn, thì B Tát phải thành tựu 4 pháp này:

- Gn i bn lành, chng nên nịnh hót:

Tâm người đời ai cũng quí mến mi điu chân tht, đo lý gii thoát ca Như Lai đt n bản trên sự tôn trng sự chân thực trong chiều hướng đi tìm cu đt đến chân lý. Phi xóa tan tt c nhng mê mờ, vng nim phân bit, giả di, tt c nhng điu đó không xứng hợp chân lý. Bồ Tát phi đem tâm chân thực ra đối x với mi ngưi, k nào sống bng tâm dua nnh tức không th hin tm lòng chân thực của chính mình, đó là vọng tâm, nhiễm ô, điên đo, trái ngược với đạo pháp. Tâm lý dua nịnh đem ra x sự cho đp mắt đối với mi người, bn hữu, thân nhân…cũng chỉ là đ che du sự dối trá bên trong thôi, không những không to nên sự gn mt thiết, thân ái lâu dài, thể đưa tới hu qu mc cm k đó sau này hiu rõ đưc rng mình kẻ b người dối trá gt gm, có thể đưa đến mt sự oán hn sâu xa không lường được.
- Vi tha thng pháp, không sinh tâm ghét bỏ, khinh chê:

Tha thng pháp, hay còn gi tha thng xứ: Tc là k chiến bại, kbị thua sút tt cả mi người, k b tt c mi ngưi đánh bi. Tỳ kheo phm Ba la di, gi k tha thắng.

Trong Du-già Sư Địa Lun (Yogacàra Sàstra) nói đến 4 trường hợp sau đây ca mt vB Tát gi là tha thng:

+ Bồ Tát vì tham dục, cầu lợi dưỡng cung kính, khen mình, chê người.

+ Bồ Tát không tài thí, hu thí và pháp thí.

+ Bồ Tát oán hn, làm thương tích hữu tình, không th can ngăn.

+ Bồ Tát hy báng B tát tng, thiết lp pháp tương tự đ lôi cuốn k
khác tin, hiu sai lc tinh thn Bồ Tát Đạo.

Phm chỉ mt điu khoản cũng đ mt cách, nếu nhiu ln không biết h thn, coi như tự động x giới, gi tha thng xứ. Đi với những trưng hợp đó, nên thương xót  khuyên ngăn, can gián, ch đng nên sinh tâm khinh khi, ghét b. Tha Thng pháp cũng chcho pháp ngoi đo giáo, không th địch li với giáo pháp cao siêu của Đc Pht.

- Thy người được tiếng tăm vinh dự, tâm tờng hoan h:

Tâm người đời, ai cũng muốn mình tri vượt hơn tt cả mi người v bt c lãnh vực nào, vt cht cũng như tinh thn. Nhưng nếu lỡ b thua kém mà sanh tâm đ kỵ (ìra) thì đó mt tính xu, mt loi phin não tùy thuc (upaklesá), khả năng làm nhiu hi tâm trí, khiến cho chúng ta brối lon đu óc, ray rức tinh thn, làm dày kh sở cho tâm ta. Kẻ nào tu tp theo thin pháp được người đời cung kính tán dương, tôn trọng thì mình phi nên sanh tâm hoan hỷ ca ngợi vì biết rằng người đó bc đáng được tôn trọng, là k đang trên cuộc hành trình ca Thánh đo gii thoát. Họ s nhng lợi ích lớn lao cho tt c mi người, cho vn loài chúng sanh.Vì thế đối với nhng v đó chúng ta cần phải phát khởi tâm kính mến ch đng ganh ghét, hủy báng.
- Chng nên khinh khi các vị hin thân B Tát hnh:
  
Nim khát vng thiết tha chính đáng nht ca tt cả mi người mi loài làm thế nào được sng yênn, hnh phúc và an vui, tính cách lâu dài. Nhưng chng mt ai th đt được niềm khát vọng mơ ưc đó, trái li còn b muôn ngàn kh đau phin não ca đời sng luôn luôn níu o, trói buc, chng lúc nào thực s đt đến hạnh phúc trn vn. vậy tưởng ca Bồ Tát đo to dng mt hnh phúc an vui gii thoát cao thượng, bn vững cho hết thy chúng sanh. Chí nguyn ca B Tát thề cùng chúng sanh ln li vào trong bất c kh đau, luân hồi, lc đạo, chịu đựng tt c nhng  kh sở thương đau đ cùng với chúng sanh trong từng giờ, từng phút, t đời này qua kiếp khác, đ tìm mi cách đưa chúng sanh lm ti li ra khi vọng nghiệp kh đau hoàn thành đo nghip. Có những v Bồ Tát đin hình phát khởi th nguyn rng lớn như: Địa Tạng B Tát (Ksitigarbha) th không chứng v đo qu nếu trong cảnh địa ngục vn còn những chúng sanh bị th báo nhng cực hình kh sở. Đc Quán Thế Âm (Avalokitésvara) phát nguyện cứu vớt khổ đau cho bt cứ chúng sanh nào trong bin đời trm luân kh i mà tha thiết nhớ nghĩ đến danh hiu Ngài. Ngài còn hóa hin ra thân Tiêu Din Qu đ đem oai đức thống lãnh ma quân, chuyn qu báo đau kh trong loài địa ngc, ngạ qu trở thành cảnh giới gii thoát trong nhiu phước báu an lc của cõi nhân thiên. B Tát Di Lc (Maitreya) với bn nguyn trong tương lai sẽ xut hin trên cõi Ta Bà này, hip cùng vị Chuyển Luân Vương đ ci to hi uế trược này thành cõi Tnh Độ v c hai mặt: văn hóa tinh thn. Hình nh ca B Đại Hòa Thượng, có thuyết cho rng đó hiện thân ca Đc Pht Di Lc, trong tinh thn hoan hỷ đi khp nơi để hóa đ chúng sanh. Ngoài ra, còn biết bao nhiêu hình nh ca các v Bồ Tát quyn hin ra bt c hình thức phương tin tùy theo s mong cu chúng sanh mà nhiếp hóa. tưởng này chúng ta có th tìm thy ràng trong kinh Pháp Hoa, phm Ph Môn nói về Bồ Tát Quán Thế Âm phương tin ng hin ra c 33 thân tướng chúng sanh mong cầu đ a độ, từ thân tướng trang nghiêm ca Chư Phật, đến thân chư thiên, thân vua quan, thân tỳ kheo, sĩ…cho đến c thân phụ n hay con nít để đáp ng nhu cu cần hóa độ. Chúng sanh không nên mt i hình thức, cử ch hành động ca các Ngài v tm thường mà sinh tâm khinh khi ngạo báng. Chính B Tát kẻ thực hin pháp nhứt thừa, môi giới ca các Đc Phật tt cả các chúng sanh đ duy trì chánh pháp Đc Như Lai.

B Tát thc hin 4 pháp đó tức đặt quan h mt thiết với tha nhân trong tinh thần gn bó, khn khít, sẽ không b người đời oán hận li còn có nhiu phước đức biên trong tinh thn tự lợi và lợi tha na.

7. Tuy nhiên không bị người đời oán hn”, chưa đ, còn phi làm thế nào đ mi người tin tưởng, kính mến, nói ra đu được ghi nhn. Phật dy Diêu Hu rng mun thực hin như vy B t phi thực hin 4 phương thức sau đây:
- Li nói s thực hành phi đi đôi với nhau:
 
B tát xả thân hong hóa chúng sanh không những chỉ dùng lời nói chân thật, như pháp đ x sự với đời hay ging dy k khác, chính Bồ Tát người tiên phong thực hành những điu đó mt cách chân chính và nghiêm túc nữa. Nếu khuyên dy mi người tu tp thin pháp mà B Tát đi ngược li thì chính mình đã t phá hoại đo nghip ca nh. Lời giảng đã mt hết ý nghĩa mà chng còn ai tin tưởng vào giá tr lời nói, đồng thời mình đã đánh mất nim tin sự kính mến trong lòng kẻ khác rồi. Giá tr nhân cách ca con người đã th hin trong ngôn ngữ trong thái đ phong cách ca người đó. Sự thành tín cũng mt đức tính ch yếu cao quí giá trnht trong sự tương quan mật thiết giữa ngôn ng hành động.
- Không che du điu xu xa ti li với bc thin hữu, tri thc:

Phàm người đời không ai tránh khỏi những việc xu xa ti li hoc do vì vng nim, ý ng không chân chính, hoc do sân hn dùng lời nói xu ác đ hủy báng, nhục m, ly gián, chửi mng k khác hoc do thù hận, ác tâm đánh đp giết hi hay to nên các nghip xu xa, đê hèn. Tuy nhiên điu quan trng và cao quí nht ý thức được rng mình gây nên nhng ti lỗi đó khởi tâm tàm quí đối với chính mình hay kẻ khác mà phát khởi tâm ân hn, xu hổ, thn thùng, ăn năn tỏ bày sám hối. Đi tượng đ cho chúng ta phát lồ ti li đ cu xin sám hi chính Đc Phật, chư B Tát, Thánh hin Tăng tu hành phm hnh. Đối tượng gần i với đời sng chúng ta trong mi sinh hot hng ngày là các bn lành, các thin tri thức, đim tựa, nhân duyên ln lao, tm gương sáng đ chúng ta nương vào cải đổi tâm tính xấu xa tu tập pháp lành mong dit trừ ác nghip. Vì vy mi khi chúng ta b ray rứt, dằn vt v nhng ti lỗi, mc cảm xu xa nào đó, chúng ta thể thng thn bày tỏ với các v thin hữu đ m cu lời khuyên dy hữu ích, chuyn hóa những phiền não ti lỗi thành những pháp thanh tịnh an lc, thun duyên trên đường hưng tu tp đo gii thoát, hp với chân gii thoát.
- Với giáo pháp được nghe, không tìm tòi nhng sơ hở, lm li:

Giáo pháp thượng sâu xa, vi diu ca Đc Pht không dễ gì nghe đng. Có những chúng sanh nghip qu nng nề chịu nhng qu báo kh sở cc hình trong loài đa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, không có lúc nào được nghe đến mt danh hiu Pht, chng nghe được mt câu kinh, câu k đ tu tp m hối những ác nghip đã to vô lượng kiếp v trước. những k trải qua trăm nghìn kiếp mới gp được giáo cao thượng đó đ phụng trì. vy ngày nay chúng ta được ging dạy, được học hỏi, đưc th trì giáo pháp Pht chc chn nh nhiu phước duyên đã gây to từ vô lượng kiếp v trước, nên mi khi nghe đặng giáo pháp nên khởi tâm hoan hỉ sung sướng, hân hnh dim phúc được tm gội trong giáo pháp cao minh đó. Cn phi tìm hiu ràng sáng suốt, thu đáo ý nghĩa, tuy nhiên đng đem tâm vn nạn, dùng tâm xu xa đ vch tìm những lm li lý hay c tình xuyên tc chánh pháp. Giáo pháp ca Như Lai cao siêu, nhiệm mu chân tht, nếu lch lc không thích hợp với hoàn cảnh, với n cơ trí tánh ca người nghe, hoc người thuyết ging không gii thích, phân tích trình bày mt hệ thng cht ch, phương pháp lun vững vàng, phân minh: Vì vy Bồ Tát cu học đo lý gii thoát nên nht tâm hc hi ý nghĩa thấu đáo hơn vch tìm nng h vụn vt trong đó.
- Chng nên sanh ác tâm với người thuyết pháp:
 
Pháp sư người thay Đức Pht đ thuyết ging đo lý vô thượng cho hữu tình chúng sanh đ dit trừ nghip qu kh não, luân hồi sanh tử tu tp chánh pháp Như Lai, thành tựu qu v chánh đng, chánh giác. Kinh Pháp Hoa (16), nói lời nguyn ca 10 v La Sát N bch với Đc Thế Tôn rng họ luôn luôn ng hnhững người th trì kinh này nếu như ai khởi ác tâm rình tìm ch d ca pháp tức thì tâm nim đó b hy dit. Đng thời h cũng thệ nguyn rng thà nhy lên ngi hay chà đp đu óc ca h còn hơn là o hại đến v pháp sư, cho đến ngay c trong chiêm bao cũng đng khởi lên tâm não hi như thế. nhng v thiết tha muốn nghe đng mt câu kinh, mt bài kệ dám hy sinh c thân mng mình, như trong kinh Đại Bát Niết Bàn (Mahà parinirvàna Sùtra)(17) trước giờ t bit hàng đ tử thân yêu, đ đi vào tịch dit, Đức Pht đã k cho Ngài Ca Diếp toàn thể đi chúng nghe câu chuyn mt v Thích Đế Hoàn Nhơn biến ra thân qu La Sát, dung mo xu xa tàn ác đ thuyết pháp: Lúc by giờ mt người tu kh hạnh trên núi tuyết đến nghe pháp. Qu La Sát bèn cất tiếng thanh nhã đ tuyên nói bài k ca Đc Pht đời quá khứ. Bài k vi diu gm 4 câu. Qu La Sát ch đọc hai câu đầu ca 1 bài k:

 “Chư hạnh thường
Thị sanh dit pháp…”

rồi im bt đưa mt nhìn quanh bn phía. Khi đó người tu khổ hnh nghe đng nửa bài k lòng rt vui mừng sung sướng như khát nước lâu ngày gp được giòng nước mát, như nng hạn gp mưa, lòng ngc nhiên vô cùng, không ngờ mt con quỷ La Sát mà li thông hiu bài kệ như vy, lòng nghĩ rng lẽ trong đời quá khứ qu La Sát này đã gặp được Chư Phật đã nghe hiu giáo pháp, lin đến trước qu La Sát nói rng: Tht hy hữu, Ngài đọc được bài k ca Đức Pht quá kh đâu thế? Xin Ngài nói cho tôi nghe nốt nửa bài còn li sau cùng, tôi s xin nguyn trn đời theo Ngài làm đ tử trung thành hu cận.

(còn tiếp)

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites