Montag, 28. April 2014

Cô Ba Cháo Gà Du Âm Phủ
Riêng những vị Tăng Ni Đại Đức khi bổn nguyện viên mãn thì về ngay cõi Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, còn những người thuộc vào hàng Phật tử mà phá đạo, hại đời, hoặc đã xuất gia, thọ giới mà phá giới, phạm trai hoặc loạn dâm, đắm sắc khi chết bị đoạ vào địa ngục không biết bao nhiêu năm để đền tội. Còn những vị ở tại gia nhưng một lòng vì đạo, kiến thiết chùa chiền, in kinh, ấn tống, ủng hộ Tăng Ni tu học đó là hàng Bồ-tát tại gia. Phước báu này đến chỗ vô lậu. Cứ vun bồi công đức như vậy lần lần đến quả vị quả Niết bàn. Vì ủng hộ Tăng Ni tức ủng hộ Tăng Bảo thường trụ, thay mặt Đức Như Lai giáo hoá chúng sanh. In kinh ấn tống là bảo tồn Pháp Bảo thường trụ ở thế gian để chúng sanh nương theo kinh pháp mà tu hành. Tuy nhiên những vị tu bồi công đức trên phải luôn luôn khiêm nhường, đừng sanh lòng cống cao ngã mạn mà tiêu mòn phước báu, rất uổng…


Phần 1

Phần 2:

Phần 3:

Phần 3:

Phần 5:

Phần 6:

Phần 7:

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites