Donnerstag, 19. September 2013

Bất Động Tâm"Ngồi thiền niệm Phật bất động tâm
Miệng niệm tai nghe chẳng hôn trầm..."
Ngồi thiền niệm Phật bất động tâm


        Miệng niệm tai nghe chẳng hôn trầm


                 Niệm niệm chẳng duyên theo trần sắc

                          Tâm này mãi thường trụ cùng thân.

                                                                   19.09.2013 Huệ Tâm

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites